Điều kiện tách thửa khu vực tỉnh Long An – Tp. Tân An – Xã An Vĩnh Ngãi

Theo Quyết định  của UBND tỉnh Long An về điện tích tối thiểu được tách thửa đất như sau:

– Đối với đất tại đô thị (phường, thị trấn) với lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi chỉ giới xây dựng thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu là diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 36 m2.

– Đối với đất ở nông thôn (các xã): Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi chỉ giới xây dựng thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 80 m2.

0924.298.268